Fundacja

STATUT FUNDACJI IM. EDUARDA PETZOLDA

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja im. Eduarda Petzolda” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A Nr 147/2024 sporządzonym przez zastępcę notarialnego Tomasza Mendel, zastępcę notariusz Anny Majchrzak, prowadzącą Kancelarią Notarialną w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 6 lok. 3, w dniu 11 stycznia 2024 r.
 2. Fundatorami Fundacji są Łukasz Przybylak i Jacek Kuśmierski.
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

 

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Włodowice (gm. Nowa Ruda).
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Ministrem właściwym ze względu na przeważające cele statutowe Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 3

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja im. Eduarda Petzolda.
 2. Fundacja w związku z realizacją celów statutowych poza granicami Polski może posługiwać się tłumaczeniem jej nazwy w wybranych językach. Fundacja może również używać swojej skróconej nazwy tłumaczonej w wybranych językach.
 3. Fundacja może mieć swoje święto, które ustanawia lub zmienia Zarząd.
 4. Fundacja może posługiwać się symbolami Fundacji i używać jej znaku graficznego (logotypu), których wzór ustanawia lub zmienia Zarząd.
 5. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia, których wzór oraz sposób przyznawania ustala lub zmienia Zarząd, oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji jej celów statutowych obranych przez Fundację lub dla niej samej.
 6. Nazwa Fundacji, jej logotyp oraz symbole, w tym odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia wymienione w ust. 4-5 niniejszego paragrafu, stanowią zastrzeżoną własność intelektualną Fundacji i podlegają ochronie prawnej.

Cele i realizacja działań Fundacji

§ 4

Fundacja przyjmuje za swój cel szerokorozumiane kultywowanie i ochrona dorobku Eduarda Petzolda (1815-1891) oraz podejmowanie działań na rzecz zabytków oraz sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu:

  1. popularyzowanie wartości istotnych dla społeczeństwa, w tym związanych z edukacją, nauką, kulturą i innymi sposobami rozwoju w sztuce ogrodowej i architektury krajobrazu;
  2. organizację przedsięwzięć edukacyjnych, integracyjnych oraz innych wydarzeń mających na celu realizację celów statutowych Fundacji;
  3. podejmowanie działań na rzecz poznania, utrwalania oraz upowszechniania sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu;
  4. szerokorozumiane propagowanie zainteresowania sztuką ogrodową i architekturą krajobrazu oraz wszelkiego rodzaju aktywnością w tym zakresie;
  5. renowacja, rewitalizacja, adaptacja na cele kulturalne, promocja i ochrona zabytków architektury i sztuki ogrodowej.

 

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez:
  1. szeroko rozumianą działalność naukową, oświatową, w zakresie realizacji celów statutowych, w tym w szczególności związaną ze sztuką ogrodową, architekturą krajobrazu i wsparciem twórców ogrodów;
  2. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie wiedzy i eksponatów dotyczących sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu;
  3. inicjowanie i prowadzenie badań w zakresie nauk humanistycznych, przyrodniczych, technicznych;
  4. wykonywanie prac inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych  projektowych oraz ekspertyz w zakresie terenów zieleni, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zieleni zabytkowej;
  5. popularyzację wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresach powiązanych z celami statutowymi Fundacji;
  6. organizowanie warsztatów i szkoleń dla osób współpracujących z Fundacją, ale również dla innych zainteresowanych w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
  7. współpracę z osobami, organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, rządowymi i innymi podmiotami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
  8. wspieranie rozwoju współpracy krajowej i międzynarodowej oraz integrowanie środowisk zajmujących się sztuką ogrodową i architekturą krajobrazu;
  9. organizowanie akcji charytatywnych i zbiórek pieniędzy w celu realizacji założeń statutowych Fundacji;
  10. inspirowanie, organizowanie, promowanie i rozpowszechnianie idei i wartości związanych ze sztuką ogrodową;
  11. prowadzenie i promowanie wolontariatu, dobroczynności oraz działalności charytatywnej,
  12. organizowanie festiwali, warsztatów, konkursów, konferencji, szkoleń, kursów w kraju i za granicą;
  13. prowadzenie szerokorozumianej działalności wydawniczej, blogów tematycznych, mediów społecznościowych i innych form komunikacji elektronicznej w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji;
  14. opiekę nad zabytkami, dobrami kultury i dziedzictwa narodowego oraz promocję, konserwację takich obiektów;
  15. wspieranie instytucji zajmujących się opieką nad zabytkami, dobrami kultury i dziedzictwa narodowego jak również ich promocji i konserwacji;
  16. wspieranie ochrony i promocji dóbr dziedzictwa naturalnego i kulturowego;
  17. dążenie do założenia i prowadzenie ośrodka sztuki ogrodowej i architektury krajobrazu, z galerią wystawienniczą, biblioteką, archiwum i ogrodem edukacyjnym, w granicach obiektu zabytkowego.

 

§ 6

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zbieżnych z jej celami.
 2. Fundacja może wspierać inne fundacje i stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Na majątek Fundacji składają się:
  1. Fundusz Założycielski, który stanowi kwota 2.100,00 zł (słownie: dwa tysiące sto złotych) w całości wniesiona przez Fundatorów, z czego na działalność gospodarczą Fundacji zostanie przeznaczona kwota 1000 zł.
  2. Środki finansowe oraz inne mienie nabyte w toku działalności Fundacji.
  3. Środki nabyte przez Fundację w inny sposób w szczególności pochodzące z:
   1. majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych;
   2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;
   3. odsetek bankowych;
   4. zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.
 1. Zarząd może tworzyć wewnętrzne fundusze, przekazywać na te fundusze część lub całość dochodów, nazywać je oraz wskazywać cele związane z działalnością statutową, na których realizację gromadzone są środki na funduszach. Zasady funkcjonowania funduszu określa Zarząd.

 

§ 8

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów;
  2. dotacji i subwencji oraz grantów;
  3. zbiórek, nauki, crowdfundingu, fundraisingu i mecenatu;
  4. praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości Fundacji;
  5. działalności gospodarczej;
  6. funduszy Unii Europejskiej;
  7. funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;
  8. świadczeń Fundatorów;
  9. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek.

Działalność gospodarcza

§ 9

 1. Fundacja dla realizacji jej celów statutowych, może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) w następującym zakresie:
  1. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  2. 47.52.Z Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona
   w wyspecjalizowanych sklepach;
  3. 47.59.Z Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  4. 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  5. 47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona
   w wyspecjalizowanych sklepach;
  6. 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  7. 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  8. 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
  9. 47.89.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach;
  10. 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet;
  11. 58.11.Z Wydawanie książek;
  12. 58.13.Z Wydawanie gazet;
  13. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
  14. 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów;
  15. 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  16. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  17. 71.11.Z Działalność w zakresie architektury;
  18. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
  19. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
  20. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  21. 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki;
  22. 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
  23. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej;
  24. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;
  25. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
  26. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
  27. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych;
  28. 91.01.A Działalność bibliotek;
  29. 91.01.B Działalność archiwów;
  30. 91.02.Z Działalność muzeów;
  31. 91.03.Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych;
  32. 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody;
  33. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Władze Fundacji

§ 10

Organem Fundacji jest Zarząd.

Zarząd Fundacji

§ 11

 1. Zarząd kieruje działaniami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
  1. uchwalanie regulaminów;
  2. uchwalanie programów działania i sporządzanie planów realizacji celów;
  3. zarządzanie majątkiem Fundacji;
  4. podział środków Fundacji na realizacji jej poszczególnych celów;
  5. sporządzanie i wydawanie uchwał w sprawach Fundacji;
  6. ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników;
  7. przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, a także subwencji i dotacji;
  8. podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działania i realizacji celów statutowych;
  9. organizowanie zbiórek;
  10. inne sprawy określone Statutem Fundacji.
 1. Zarząd składa się z co najmniej jednej osoby.
 2. Pierwszych Członków Zarządu Fundacji powołują Fundatorzy. Fundatorzy wskazują również ich funkcje. Kolejnych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Zarząd wskazując jednocześnie funkcje Członków Zarządu.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i mogą być w każdym czasie odwołani.
 5. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w każdym czasie. Pisemną rezygnację Członek Zarządu składa Prezesowi Zarządu.
 6. Członkowie Zarządu podejmują swoje decyzje w formie uchwał, większością zwykłą w obecności co najmniej połowy składu Zarządu Fundacji.
 7. Członek Zarządu z tytułu pełnionej przez siebie funkcji może otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia Członka Zarządu określa Prezes Zarządu w drodze uchwały.
 8. W przypadku złożenia rezygnacji z funkcji przez Prezesa Zarządu, nowego Prezesa Zarządu wybiera Zarząd Fundacji. Jeżeli Prezes Zarządu był jedynym Członkiem Zarządu, nowy Prezes Zarządu zostaje wybrany przez Fundatorów Fundacji.

 

§ 12

Członkowie Zarządu mają obowiązek zgłosić Fundatorom Fundacji:

 1. podjęcie przynależności do partii politycznej;
 2. podjęcie albo zakończenie wykonywania zawodu dziennikarza w rozumieniu przepisów prawa prasowego;
 3. podjęcie albo zakończenie pracy w sądzie, prokuraturze, organie administracji samorządowej, rządowej lub spółce, w której większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego;
 4. każdą realną lub potencjalną działalność mogącą stać w konflikcie do celów statutowych Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 13

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.
 2. Funkcję Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.
 3. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu, Fundację reprezentuje inny Członek Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji.

Zmiany w Statucie

§ 14

 1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Zarządu w porozumieniu z Zarządem Fundacji.
 2. Zakres zmian Statutu Fundacji określa Prezes Zarządu w porozumieniu z Zarządem.

Likwidacja Fundacji

§ 15

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów statutowych bądź w razie wyczerpania jej środków finansowych i jej majątku.
 2. Przyjmując uchwałę o likwidacji Fundacji, Prezes Zarządu wskazuje Likwidatora Fundacji.
 3. W okresie likwidacji Fundacją kieruje i reprezentuje ją Likwidator.
 4. Obowiązkiem Likwidatora jest otwarcie i przeprowadzenie procesu likwidacji Fundacji.

 

§ 16

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji może zostać przeznaczony w drodze uchwały Likwidatora na rzecz innych działających fundacji o zbliżonych celach.

 

Status do pobrania: Statut Fundacji im. Eduarda Petzolda

Ta strona używa ciasteczek w celach statystycznych i analitycznych. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.